BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM WĘDROWIEC MIŁOŚCI

MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I GRUP RODZINNYCH
ORGANIZATOR:
Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
PARTNER KONKURSU:
Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności bł. Jana Beyzyma.
2. Kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów w formie komiksu.
3. Wspieranie postaw prospołecznych; rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby otoczenia.
FORMA KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i grup rodzinnych. Uczestnik biorący udział w konkursie:
Zapoznaje się z biografią i działalnością o. Jana Beyzyma oraz historią miejsc i osób z nim związanych.
Prace konkursowe mogą prezentować wybrany okres w biografii, być tworzone z różnych perspektyw, np. osób, które spotkały o. Jana Beyzyma, poznały jego dorobek czy miejsca z nim związane, lub innych.
UCZESTNIK KONKURSU:
  • przygotowuje pracę indywidualnie lub w grupie dwuosobowej lub w trzyosobowej grupie rodzinnej,
  • tworzy 3 karty formatu A4 (4 sceny na karcie) komiksu (rysunki i tekst w języku polskim, angielskim, francuskim lub ukraińskim), wykorzystując pisak, pióro, tusz lub długopis,
  • wykorzystuje tylko narzędzia piszące na czarno, używa białego lub jasnego tła,
  • skan pracy lub wyraźne zdjęcie przesyła mailowo na adres: janbeyzym@gmail.com ,
  • dołącza do pracy – skan lub zdjęcie – indywidualnej karty zgłoszeniowej z danymi i odręcznym podpisem pod oświadczeniem,
  • materiały przesyłane elektroniczne muszą być opisane w sposób pozwalający na identyfikację, np. nazwisko i imię autora. komiks/karta.
PRZEBIEG KONKURSU:
Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Wybrane prace zostaną opublikowane w biuletynie „MISYJNYM SZLAKIEM” i zamieszczone na stronie www.beyzym.pl.
KRYTERIA OCENY PRAC:
W ocenie prac jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Część literacka pracy może zostać zapisana w dowolnym języku obcym, ale powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.
Termin nadsyłania prac:
do 31 grudnia 2018 roku.
Ogłoszenie wyników:
luty 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Wszelkie informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: www.beyzym.pl.
2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: janbeyzym@gmail.com.
3. Do pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa według wzoru.
4. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.
5. Analizy i oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
6. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne.
7. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do finałowego głosowania, zostaną o tym powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
8. Organizator przewiduje nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów.
9. Wybrane prace zostaną wydrukowane w kolejnym numerze „MISYJNYM SZLAKIEM” i zamieszczone na stronie www.beyzym.pl.
10. Opiekunowie laureatów otrzymają listy gratulacyjne.
11. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej: www.beyzym.pl.
12. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.

ORGANIZATOR:
Referat Misyjny
Prowincji Polski Południowej
Towarzystwa Jezusowego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
www.beyzym.pl

PARTNER KONKURSU:
Stowarzyszenie Polonistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim


KARTA ZGŁOSZENIOWA:

Wędrowiec miłości
Konkurs literacko-plastyczny
Imię i nazwisko Autora;
adres zamieszkania Autora;
telefon i e-mail Autora lub Opiekuna Autora;
ewentualnie nazwa i adres szkoły,
ewentualnie imię i nazwisko Nauczyciela
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do Konkursu, oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
- wykorzystanie przez Organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikację we fragmentach lub całości.
PODPIS AUTORA I OPIEKUNA
Posted in Polski.