OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW

Polski Samarytanin - bł. o. Jan Beyzym
Konkurs na kartę z pamiętnika – dla uczniów szkół podstawowych
Konkurs na reportaż lub opowiadanie – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Organizator konkursu: Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej  Towarzystwa Jezusowego
Partner konkursu: Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Cele konkursu: Popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności bł. Jana Beyzyma oraz misji w Afryce. Kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów w wybranej formie gatunkowej oraz ich prezentacji. Wspieranie postaw prospołecznych; rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby otoczenia.
Forma konkursu: Uczeń biorący udział w konkursie: Zapoznaje się z biografią i działalnością o. Jana Beyzyma oraz historią miejsc i osób z nim związanych.
Prace konkursowe mogą być pisane z różnych perspektyw, np. osób, które spotkały o. Jana Beyzyma lub poznały jego dorobek albo miejsca z nim związane lub innych.
UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - przygotowuje rękopis karty z pamiętnika w objętości 1-1,5 karty formatu A4, do tekstu można włączyć rysunek/rycinę lub fotografie towarzyszące/ilustrujące, jednak ich objętości nie wlicza się do wymaganej, - dołącza do pracy w sposób trwały (np. zszycie) indywidualną kartę zgłoszeniową (wg wzoru), - wysyła materiał (pracę i kartę zgłoszeniową) pocztą tradycyjną na adres: Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, z dopiskiem „Konkurs”.
UCZEŃ GIMNAZJUM lub SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ - przygotowuje reportaż lub opowiadanie inspirowane życiem/działalnością/miejscami/historią bł. Jana Beyzyma w formie tekstu elektronicznego, - objętość prac dopuszczonych do konkursu: od 3 do 9 znormalizowanych stron formatu A4, - dołącza do pracy kartę zgłoszeniową (wg wzoru),  - wysyła materiał (pracę i kartę zgłoszeniową) pocztą tradycyjną na adres Organizatora (powyżej) lub pocztą elektroniczną (plik w formacie doc.) na adres:misje@misyjnym-szlakiem.pl, - materiały przesyłane elektroniczne muszą być opisane w sposób pozwalający na identyfikację, np. reportaż/opowiadanie. nazwisko i imię autora. gim/ponadgim.
Przebieg konkursu: Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Na pierwszym etapie jury wybiera finalistów w każdej kategorii wiekowej, którzy przechodzą do następnego etapu. W finale uczestnicy przygotowują krótkie, amatorskie nagranie filmowe, w czasie którego odczytują przed swoją publicznością fragmenty pracy. Jury przekaże finalistom informacje szczegółowe na temat wymagań formalnych materiału filmowego. Na podstawie otrzymanych filmów jury wyłoni laureatów konkursu. Laureaci zostaną zaproszeni na galę podsumowania konkursu.
Kryteria oceny prac: W ocenie prac jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Ponadto powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym. Na drugim etapie konkursu jury będzie oceniać interpretację głosową, czyli sposób odczytania tekstu (czas odczytu nie powinien przekraczać 3 minut).
Termin nadsyłania prac: do 31 grudnia 2016 roku.
Ogłoszenie listy finalistów: styczeń 2017 roku.
Nabór filmów finalistów: do końca lutego 2017 roku.
Ogłoszenie wyników i gala: marzec 2017 roku.
REGULAMIN KONKURSU: Wszelkie informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: www.beyzym.pl. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: misje@misyjnym-szlakiem.pl. Do pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa według wzoru. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób. Prace dostarczane są na koszt uczestnika. Prace powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie. Analizy i oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne. Uczestnicy konkursu, którzy przejdą do drugiego etapu, zostaną o tym powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Gala finałowa, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Krakowie w marcu 2017 roku (dokładny termin zostanie podany zainteresowanym z dwutygodniowym wyprzedzeniem). Organizator przewiduje nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów. Wybrane prace zostaną wydrukowane w kolejnym numerze „MISYJNYM SZLAKIEM” i zamieszczone na stronie www.beyzym.pl. Opiekunowie laureatów otrzymają listy gratulacyjne. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej www.beyzym.pl. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.
Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
31-501 Kraków,  ul. Kopernika 26
www.beyzym.pl
Pliki do pobrania
Ogólnopolski konkurs literacki dla uczniow - Polski Samarytanin - bł. o. Jana Beyzyma
Ogólnopolski konkurs literacki dla uczniow - Karta zgłoszeniowa 
12.05.2016
Posted in dzieło Ojca Beyzyma, Kult, Marana, Misje and tagged , , , , .