OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I GRUP RODZINNYCH

 
BEYZYM – KTO TO TAKI?
ORGANIZATOR:
Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności bł. Jana Beyzyma.
2. Kształtowanie umiejętności tworzenia przekazu w formie plastycznej lub literackiej.
3. Wspieranie postaw prospołecznych; rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby
otoczenia.
FORMA KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i grup rodzinnych. Uczestnik biorący
udział w konkursie zapoznaje się z biografią i działalnością o. Jana Beyzyma oraz historią
miejsc i osób z nim związanych.
UCZESTNIK KONKURSU:
 •  przygotowuje pracę indywidualnie lub w grupie dwuosobowej lub trzyosobowej grupie rodzinnej,
  najmłodsi uczestnicy: dzieci przedszkolne i uczniowie klasy „0” przygotowują rysunek wybranej mniej znanej sceny/sytuacji z życia o. Beyzyma i z pomocą dorosłych pisemnie krótko ją wyjaśniają/uzasadniają (2–3 zdania obok rysunku);
  uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej przygotowują dwa rysunki mniej znanych scen/sytuacji z życia o. Beyzyma i samodzielnie pisemnie krótko je wyjaśniają/uzasadniają (2–3 zdania obok rysunku);
  uczniowie klas V–VIII szkoły podstawowej przygotowują pisemnie list w jednej, wybranej formule. Autor/autorzy pamiętają o stałych elementach listu. List powinien liczyć co najmniej 120 słów.
List Jana Beyzyma do rodaków, w którym Ojciec opisuje miejsce oraz opisuje
emocje wywołane losem potrzebujących na Madagaskarze. Autor/autorzy
funkcjonalnie przedstawiają wybrany epizod z biografii o. Beyzyma.
Samodzielnie decydują o głównym celu listu: podziękowanie za wsparcie czy
prośba o pomoc.
List współczesny inspirowany potrzebami misji, w którym znajduje się opis
miejsca oraz opis emocji wywołanych losem potrzebujących. Autor/autorzy
funkcjonalnie przedstawiają jako wzorzec wybrany epizod z działalności
o. Beyzyma. Samodzielnie decydują o głównym celu listu: podziękowanie za
wsparcie czy prośba o pomoc.
 • Wszystkie prace z kartą zgłoszeniową powinny trafić do Organizatora do 30 maja 2020 roku.
 • Prace plastyczne powinny zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres:
  Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, z dopiskiem : konkurs – Beyzym.
 • Prace literackie powinny zostać przesłane elektronicznie na adres: janbeyzym@gmail.com.
 • Uczestnicy dołączają do pracy indywidualne karty zgłoszeniowe z danymi i odręcznym podpisem pod oświadczeniem (w formie papierowej dla prac plastycznych i elektronicznej [skan lub zdjęcie] dla prac literackich).
 • Materiały przesyłane elektroniczne muszą być opisane w sposób pozwalający na identyfikację, np. nazwisko i imię autora, list/oświadczenie.
PRZEBIEG KONKURSU:
Jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
Wybrane prace zostaną opublikowane w biuletynie „MISYJNYM SZLAKIEM”, a także
zamieszczone na stronie www.beyzym.pl .
KRYTERIA OCENY PRAC:
W ocenie prac plastycznych jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny oraz
oryginalność ujęcia tematu i uzasadnienie sceny. Prace literackie będę recenzowane pod
względem oryginalności ujęcia tematu, zgodności z wytycznymi dla listu. Jury oceni także
walory literackie, w tym językowe.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: DO 30 MAJA 2020 ROKU.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: PRZED 20 CZERWCA 2020 ROKU.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Wszelkie informacje o konkursie publikowane na stronie internetowej: www.beyzym.pl  .
2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres janbeyzym@gmail.com .
3. Do pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa według wzoru.
4. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.
5. Analizy i oceny prac dokona Komisja Konkursowa, jej postanowienia są ostateczne.
7. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody dla laureatów.
8. Wybrane prace zostaną wydrukowane w kolejnym numerze „MISYJNYM SZLAKIEM”,
a także zamieszczone na stronie www.beyzym.pl .
9. Opiekunowie laureatów otrzymają listy gratulacyjne.
10. Nazwiska laureatów opublikowane będą w czerwcu 2020 roku na stronie internetowej
www.beyzym.pl  .
11. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.

ORGANIZATOR
Referat Misyjny
Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
www.beyzym.pl

PARTNER
Stowarzyszenie Polonistów
przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

KARTA ZGŁOSZENIOWA:

Beyzym – kto to taki?
Konkurs literacko-plastyczny (podkreślić wybrane)
Imię i nazwisko Autora oraz kategoria wiekowa (np. klasa szkolna)
Adres zamieszkania Autora
Telefon i e-mail Autora lub Opiekuna Autora
ewentualnie: Nazwa i adres szkoły/placówki, ewentualnie Imię i nazwisko Nauczyciela
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do Konkursu, oraz posiadam do nich pełne prawa
autorskie.
Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
(Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
- wykorzystanie przez Organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz
jej publikację we fragmentach lub całości.
PODPIS Autora/Opiekuna niepełnoletniego Uczestnika
POBIERZ PDF
Posted in Polski.